• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20140724

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1.  Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад өөрчлөлт оруулсан.
2.  Радарын зайчлал өөрчлөгдсөн.

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P6399/14, P6400/14, P6403/14, P6404/14, P6405/14, P6407/14, P6408/1
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1409210000 1410211400
Файл татах: LINK
(P6399/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/530/5148N10317E050
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE B480 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK CLSD.
F)FL210  G)FL530)
(P6400/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/280/400/5116N10448E030
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)FLW ATS RTE R478 SEGMENT CLSD: RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO.
F)FL280  G)FL400)
(P6403/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5200N10230E070
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VORDME (IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)
(P6404/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/530/5300N10103E184
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)FLW ATS RTE A822 SEGMENT CLSD: LONKA-LUTOG.
F)FL270  G)FL530)
(P6405/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/530/5108N10419E025
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE A823 SEGMENT ATMOL-OSKEN CLSD.
F)FL140  G)FL530)
(P6407/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/110/530/5120N10338E030
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE G909 SEGMENT ULTUK-ODREM CLSD.
F)FL110  G)FL530)
(P6408/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5116N10448E030
A)UIII B)1409210000 C)1410211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE SEGMENT CLSD:
G910 IDENI-RITKO.
F)FL100  G)FL530)


А серийн NOTAM

300840 ZMUBYNYX
(A0799/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4757N09137E005
A)ZMKD B)1409301600 C)PERM
E)VALIDITY OF AD CERTIFICATION EXTENDED TO 1600 UTC 30 SEP 2015
REF AIP MONGOLIA AD 1.5-1)

C серийн NOTAM

300814 ZMUBYNYX
(C0308/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAXX/IV/BO/A/000/999/4851N10328E005
A)ZMBN B)1409300814 C)1503301600
E)VALIDITY OF AD TEMPO PERMIT EXTENDED TO 1600 UTC 30 MAR 2015)

MAIMA ENGLISH CLUB

"300" УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

МОНГОЛЫН НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДЫН ХОЛБОО

 

Шуурхай мэдээ

Саатсан нислэгүүд

 

2014.10.01

 

Цуцалсан нислэг

 

2014.10.01

 

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ