• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20141002

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1. Зарим аэродромын гэрчилгээ олгосон ба хүчинтэй хугацааг өөрчилсөн
2. Говь Алтай аймгийн Алтай нисэх буудлын цас цэвэрлэгч машины мэдээллийг нэмсэн
3. Чингис хаан ОУБ-ын  шуудан болон банкны үйлчилгээний мэдээллийг шинэчилсэн

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P7242/14 P7243/14
Тайлбар: Хязгаарлалттай бүсүүд идэвхжинэ / RESTRICTED AREAS ACT
Хугацаа(UTC): 1410220000 1411221400
Файл татах: LINK
(P7242/14 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/999/5229N10157E135
A)UIII B)1410220000 C)1411221400
D)DAILY 0000-1400
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1206.
F)2000M AGL  G)30100M AGL)
(P7243/14 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1410220000 C)1411221400
D)DAILY 0000-1400
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
OVERFLIGHT OF CIVIL ACFT CARRYING OUT APCH TO LAND RWY 12 AT
IRKUTSK AD PERMITTED BY COOR WITH ATS UNIT. APCH TIME MAY BE
INCREASED DUE TO HOLDING PROCEDURE.
F)150M AGL  G)FL260)


А серийн NOTAM

191234 ZMUBYNYX
(A0850/14 NOTAMR A0847/14
Q)ZMUB/QMPLC/IV/BO/A/000/999/4750N10646E005
A)ZMUB B)1410191234 C)1410221300
E)ACFT STAND 14 CLSD DUE TO MAINT)

C серийн NOTAM

150556 ZMUBYNYX
(C0348/14 NOTAMR C0322/14
Q)ZMUB/QFALN/IV/NBO/A/000/999/5004N09156E005
A)ZMUG B)1410150556 C)1410250700
E)AD CLSD TO ALL NGT OPS DUE TO MAINT)

ATCweb

Шуурхай мэдээ

NIL

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ
Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.