• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20140724

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1.  Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад өөрчлөлт оруулсан.
2.  Радарын зайчлал өөрчлөгдсөн.

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P6585/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1409272000 1409302100
Файл татах: LINK
(P6585/14 NOTAMN
Q)UUXX/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5111N08924E091
A)UNNT UNKL B)1409272000 C)1409302100
D)DAILY 2000-2100
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A489 TELRU - NIGOR,
P983 TELRU - NIGOR.
F)SFC  G)UNL)


А серийн NOTAM

171232 ZMUBYNYX
(A0770/14 NOTAMN
Q) ZMUB/QAFXX/IV/NBO/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1409180000 C)1410312359 EST
E)LONGITUDINAL RADAR SEPARATION INTERVAL IN ENR 1.6 SHALL BE READ AS
FLW:
-SAME TRACK, SAME LEVEL: 90 KM
-CROSSING TRACK, SAME LEVEL: 90 KM
REF AIP MONGOLIA ENR 1.6-3)

C серийн NOTAM

180952 ZMUBYNYX
(C0298/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/5004N09156E011
A)ZMUG B)1409181000 C)1410181000
E)BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 20KM CENTRE ARP
F) GND                             G) 1600M AGL)

MAIMA ENGLISH CLUB

"300" УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

МОНГОЛЫН НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДЫН ХОЛБОО

 

Шуурхай мэдээ

Саатсан нислэгүүд

 

2014.09.22

 

Цуцалсан нислэг

 

2014.09.22

 

 

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ