• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20141002

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1. Зарим аэродромын гэрчилгээ олгосон ба хүчинтэй хугацааг өөрчилсөн
2. Говь Алтай аймгийн Алтай нисэх буудлын цас цэвэрлэгч машины мэдээллийг нэмсэн
3. Чингис хаан ОУБ-ын  шуудан болон банкны үйлчилгээний мэдээллийг шинэчилсэн

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: 7577/14
Тайлбар: Хязгаарлалттай бүс идэвхжинэ / RESTRICTED AREA ACT
Хугацаа(UTC): 1410250000 1411261500
Файл татах: LINK
(P7577/14 NOTAMN
Q)UIII/QRRCA/IV/BO/W/000/260/5201N10331E051
A)UIII B)1410250000 C)1411261500
D)OCT 25 0000-1400, OCT 26-NOV 26 0100-1500
E)RESTRICTED AREA ACT: UNR1207.
OVERFLIGHT OF CIVIL ACFT CARRYING OUT RWY 12 APCH AT IRKUTSK AD
PERMITTED BY COORDINATION WITH ATS CONTROLLER. APCH DURATION MAY BE
INCREASED DUE TO HOLDING PROCEDURE.
F)150M AGL  G)FL260)


А серийн NOTAM

241002 ZMUBYNYX
(A0865/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QCEAS/I/B/E/000/999/4752N10350E999
A)ZMUB B)1410251100 C)1410251600
E)CENTRAL, MUREN, DORNOD AND GOBI SECT RSR U/S. PROCEDURAL ATC SER
SHALL BE PROVIDED)

C серийн NOTAM

220202 ZMUBYNYX
(C0353/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QFAHX/IV/NBO/A/000/999/4300N10120E002
A)ZMGT B)1410220202 C)1412311600
E)BIRD CONCENTRATION WI RADIUS 2KM CENTRE ARP
F)GND                             G)150M AGL)

ATCweb

Шуурхай мэдээ

ШМ1537/14 Бор-Өндөр: 408-р цамхагийн төвийн тэжээл 2014.10.25-ны 09:00-20:00 цагийн хооронд тасарна. Бие даасан бэлтгэл тэжээлээр хэвийн ажиллана.

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ
Саатсан болон цуцалсан нислэгийн мэдээллийг
www.nisleg.info вэб хуудаснаас харна уу.