• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20140724

Дээрх А серийн НМЦ 02/14-д 2014 оны 9-р сарын 18-ны Олон улсын цаг /UTC/-аар 0200 цагаас эхлэн Монгол Улсын удирдлагын районд ашиглаж эхлэх DME-тэй төстэй GNSS тууш зайчлалын талаар мэдээллүүд орсон.

20140724

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд:

1.  Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх зургуудад өөрчлөлт оруулсан.
2.  Радарын зайчлал өөрчлөгдсөн.

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P5891/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1409021100 1409051400
Файл татах: LINK
(P5891/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/000/999/5130N11500E100
A)UIII B)1409021100 C)1409051400
D)02 1100-1400, 03-05 0000-0300 0600-0900 1100-1400
E)FLW ATS RTE SEGMENTS CLSD:
G491 GABAL - SULOK,
G73  RITEK - OBUKA,
P873 SILON - KARAL,
R809 RONUL - RITEK.
F)SFC  G)UNL)


А серийн NOTAM

010255 ZMUBYNYX
(A0713/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QMXLC/IV/M/A/000/999/4750N10646E005
A)ZMUB B)1409010300 C)1409080300
E)TWY 1 AND TWY 2 CLSD DUE TO MAINT)

C серийн NOTAM

290723 ZMUBYNYX
(C0278/14 NOTAMR C0248/14
Q)ZMUB/QMRLC/IV/NBO/A/000/999/4718N11036E005
A)ZMUH B)1408290723 C)1409012359
E)RWY 06/24 CLSD DUE TO MAINT.
RMK/APN AVBL FOR HEL LDG AND TKOF.)

MAIMA ENGLISH CLUB

"300" УРАЛДААНЫ УДИРДАМЖ

МОНГОЛЫН НИСЭХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДЫН ХОЛБОО

 

Шуурхай мэдээ

Саатсан нислэгүүд

 

2014.09.02

 

Цуцалсан нислэг

 

2014.09.02

 

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ