• Mongolian
  • English (United Kingdom)
Сүүлийн бүтээгдэхүүн

Нисэхийн мэдээллийн эмхэтгэл

20140724

Энэхүү өөрчлөлтөнд дараах мэдээллүүд багтсан болно. Үүнд

1. Хэрэглэлээр ойртолт үйлдэх журмийг нэмсэн.

 

Гадаад орнуудын чухал өөрчлөлт

NOF: P4731/14-P4736/14, P4738/14-P4740/14
Тайлбар: Агаарын замын хэсгүүд хаалттай / ATS RTE SEGMENTS CLSD
Хугацаа(UTC): 1407210000 1408211400
Файл татах: LINK
(P4731/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/280/400/5116N10448E030
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE R478 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-RITKO CLSD.
F)FL280  G)FL400)
(P4732/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/430/5055N10444E040
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE A492 SEGMENT OSKEN-AMUTA CLSD.
F)FL270  G)FL430)
(P4733/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/260/5200N10230E070
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE SEGMENTS CLSD:
A937 RAZDOLYE NDB (BD)-NELOR,
A938 IRKUTSK VOR/DME(IKT)-BAMUK.
F)FL140  G)FL260)
(P4734/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/270/530/5300N10103E184
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE A822 SEGMENT LONKA-LUTOG CLSD.
F)FL270  G)FL530)
(P4735/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/530/5108N10419E025
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE A823 SEGMENT ATMOL-OSKEN CLSD.
F)FL140  G)FL530)
(P4736/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/110/530/5120N10338E030
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE G909 SEGMENT ULTUK-ODREM CLSD.
F)FL110  G)FL530)
(P4738/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/100/530/5116N10448E030
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE G910 SEGMENT IDENI-RITKO CLSD.
F)FL100  G)FL530)
(P4739/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/210/530/5148N10317E050
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE B480 SEGMENT RAZDOLYE NDB (BD)-MATAK CLSD.
F)FL210  G)FL530)
(P4740/14 NOTAMN
Q)UIII/QARLC/IV/NBO/E/140/400/5217N10348E024
A)UIII B)1407210000 C)1408211400
D)DAILY 0000-1400
E)ATS RTE W241 SEGMENT IRKUTSK VORDME (IKT)-RAZDOLYE NDB (BD)-KURES
CLSD.  F)FL140  G)FL400)


А серийн NOTAM

240444 ZMUBYNYX
(A0572/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QWPLW/IV/M/W/000/999/4815N10524E003
A)ZMUB B)1407260200 C)1407260400
E)PJE WILL TAKE PLACE RADIUS 5KM CENTRE 481533N1052445E
F) GND                             G) 1000M AGL)

C серийн NOTAM

250942 ZMUBYNYX
(C0226/14 NOTAMN
Q)ZMUB/QFMXX/  /BO/A/000/999/4742N09631E005
A)ZMDN B)1407250942 C)1407260940
E)WIND DIRECTION SENSOR OF AUTOMATED WEATHER OBSERVATION SYSTEM NOT AVBL)

Naadam

Шуурхай мэдээ

Саатсан нислэгүүд

 

2014.07.25

 

 

 

 

Цуцалсан нислэг

 

2014.07.25

Бэлэн байдлын мэдээ

Аэронавигацийн өдөр тутмын мэдээ